آدرس: کاشان، میدان چهارده معصوم، خیابان مفتح،کوچه گلساز پ۳۷

شماره حساب ها

بانک ملت

شماره کارت شماره حساب شناسه شبا (جهت ساتنا)
6104  3378  5581  6201 5594171719 IR610120020000005594171719
به نام مهدی رمضانی